Outlander seizoen 5: Een overzicht van alle afleveringen

Datum: 2020-02-12 17:06:05
9
9
  

Nu het 5e seizoen van Outlander bijna van start gaat, wordt het weer eens tijd om een overzicht te maken van alles wat we weten van de afleveringen die komen gaan. We weten inmiddels dat dit nieuwe seizoen, in tegenstelling tot voorgaande seizoenen, slechts 12 afleveringen bevat. Nog minder afleveringen om het verhaal van Diana Gabaldon in te verwerken. Hoewel in het verleden ook de synopsis van de afleveringen al een paar weken van tevoren werden vrijgegeven, wordt alles nu angstvallig stilgehouden. Zelfs de titel en regisseur van een aflevering worden pas kort voor de uitzending bekend gemaakt. Dit waarschijnlijk om zoveel mogelijk speculatie en spoilers tegen te gaan.

Dit maakt het iets moeilijker om te voorspellen hoe het boek The Fiery Cross is geadapteerd in een televisieserie en wat zich in welke aflevering precies zal afspelen. Ondanks de onthullende informatie in sommige trailers, probeert Starz dit seizoen spoilers dus zoveel mogelijk te voorkomen. Des te groter de verassing voor ons als fans natuurlijk! Met name de verhaallijn met Murtagh Fitzgibbons wordt heel stil gehouden, aangezien dit een afwijking is in de verhaallijn ten opzichte van het boek en voor iedereen nieuw is.

Wat weten we dan al wel? Alle nieuwe informatie (titel, auteur, regisseur, duur, uitzenddatum en synopsis) zal steeds verwerkt worden in onderstaand overzicht van alle afleveringen dit seizoen.


Titel 501:
Auteur:
Matthew B. Roberts
Regisseur:
Stephen Woolfenden
Duur:
59 min
Uitzenddatum:
16 februari 2020

Following celebrations in honor of Brianna and Roger’s wedding, Governor Tryon reminds Jamie of his obligation to hunt down and kill Murtagh Fitzgibbons. He also expects Jamie to raise a militia to quell the Regulators if necessary. Brianna, meanwhile, is reminded of her past trauma when she inadvertently hears some devastating news.

Na de viering van het huwelijk van Brianna en Roger, herinnert gouverneur Tryon Jamie aan zijn verplichting om Murtagh Fitzgibbons op te sporen en te doden. Hij verwacht ook dat Jamie een leger opricht om de opstandelingen indien nodig te kunnen onderdrukken. Brianna wordt ondertussen herinnerd aan haar vroegere trauma wanneer ze per ongeluk verwoestend nieuws hoort.
Titel 502:
Auteur:
Toni Graphia & Luke Schelhaas
Regisseur:
Stephen Woolfenden
Duur:
50 min
Uitzenddatum:
23 februari 2020

As Jamie continues to hunt Murtagh with the aid of the zealous Lieutenant Hamilton Knox, he’s forced to consider whether or not he’s on the right side of history. Meanwhile, when a resident of Fraser’s Ridge dies from a preventable ailment – which had been exacerbated by an ill-informed, though well-intentioned, use of folk medicine – Claire considers using modern methods to keep the settlers safe.

Terwijl Jamie op Murtagh blijft jagen met behulp van de ijverige luitenant Hamilton Knox, moet hij overwegen of hij zich aan de goede kant van de geschiedenis bevindt. Ondertussen, wanneer een inwoner van Frasers Ridge sterft aan een vermijdbare aandoening – die was verergerd door een slecht geïnformeerd, hoewel goedbedoeld gebruik van volksgeneeskunde – overweegt Claire moderne methoden te gebruiken om de kolonisten veilig te houden.
Titel 503:
Auteur:
Luke Schelhaas
Regisseur:
Jamie Payne
Duur:
56 min
Uitzenddatum:
1 maart 2020

The growing Regulator threat forces Jamie, Claire and Roger to embark on a mission to raise a militia. When one of their settlers reveals he’s a bondservant, and asks for help freeing himself and his brother from their abusive master, Jamie and Claire are forced to make a difficult decision.

De groeiende dreiging van de Regulators dwingt Jamie, Claire en Roger om een missie aan te gaan om een militie op te richten. Wanneer één van hun kolonisten onthult dat hij een slaaf is en om hulp vraagt om zichzelf en zijn broer te bevrijden van hun gewelddadige meester, worden Jamie en Claire gedwongen een moeilijke beslissing te nemen.
Titel 504:
Auteur:
Barbara Stepansky
Regisseur:
Jamie Payne
Duur:
52 min
Uitzenddatum:
8 maart 2020

Roger leads Jamie’s militia to the rural trading post of Brownsville and finds himself embroiled in a bitter feud. Jamie and Claire arrive to find that Roger’s rather unusual strategy may have cost them the loyalty of the militia. Claire learns that her ‘modern’ medical advice has spread further than she intended.

Roger leidt Jamie’s militie naar de landelijke handelspost van Brownsville en ziet zich verwikkeld in een bittere vete. Jamie en Claire komen erachter dat de nogal ongebruikelijke strategie van Roger hen de loyaliteit van de militie heeft gekost. Claire ontdekt dat haar ‘moderne’ medische advies zich verder heeft verspreid dan ze had bedoeld.
Titel 505:
Auteur:
Alyson Evans & Steve Kornacki
Regisseur:
Meera Menon
Duur:
54 min
Uitzenddatum:
15 maart 2020

Jamie and his militia arrive at Hillsborough to learn that Governor Tryon has proposed a rather unorthodox solution to deal with the threat posed by the Regulators and to resolve the growing political crisis. Jamie is forced to take drastic action when his relationship to Murtagh is at risk of coming to light. Busy with present-day life at the Ridge, Roger and Brianna must nevertheless come to terms with their past when Roger learns new information about Stephen Bonnet. Claire recalls an episode from her past that led her back to Jamie.

Jamie en zijn militie arriveren in Hillsborough waar ze erachter komen dat gouverneur Tryon een nogal onorthodoxe oplossing heeft voorgesteld om de dreiging van de Regulators aan te pakken en de groeiende politieke crisis op te lossen. Jamie wordt gedwongen drastische actie te ondernemen wanneer zijn relatie met Murtagh het risico loopt aan het licht te komen. Roger en Brianna, druk bezig met het hedendaagse leven aan de Ridge, moeten niettemin hun verleden onder ogen zien wanneer Roger nieuwe informatie over Stephen Bonnet krijgt. Claire herinnert zich een moment uit haar verleden dat haar terugbracht naar Jamie.

Titel 506:
Auteur:
Stephanie Shannon
Regisseur:
Meera Menon
Duur:
58 min
Uitzenddatum:
22 maart 2020

At Jocasta’s wedding, Jamie learns Tryon’s true motivation for ending the Regulator threat. Claire discovers a lead on the whereabouts of a former enemy from an unexpected source, but the price for the information is far higher than she anticipates. In Jamie and Claire’s absence, Roger and Brianna must save the Ridge from an imminent threat.

Op de bruiloft van Jocasta leert Jamie het ware motief van Tryon om de dreiging vanuit de Regulators te beëindigen. Claire ontdekt een aanwijzing over de verblijfplaats van een voormalige vijand uit een onverwachte bron, maar de prijs voor de informatie is veel hoger dan ze verwacht. In de afwezigheid van Jamie en Claire moeten Roger en Brianna de Ridge redden van een plotselinge dreiging.
Titel 507:
Auteur:
Toni Graphia
Regisseur:
Stephen Woolfenden
Duur:
55 min
Uitzenddatum:
29 maart 2020

The Regulator Rebellion reaches a boiling point, forcing Jamie to face his fear and confront the consequence of his divided loyalties.

De opstand van de rebellen bereikt het kookpunt, waardoor Jamie zijn angst onder ogen moet zien en wordt geconfronteerd met zijn verdeelde loyaliteit.


Titel 508:
Auteur:
Danielle Berrow
Regisseur:
Stephen Woolfenden
Duur:
60 min
Uitzenddatum:
12 april 2020

The Frasers must come to terms with all that has changed in the aftermath of the Battle of Alamance Creek. An unexpected visitor arrives at the Ridge.

De familie Fraser moet in het reine komen met alles wat is veranderd in de nasleep van de Battle of Alamance. Een onverwachte bezoeker arriveert bij in Fraser’s Ridge.
Titel 509:
Auteur:
Shaina Fewell
Regisseur:
Annie Griffin
Duur:
57 min
Uitzenddatum:
19 april 2020

When Jamie is bitten by a venomous snake, Claire fears she may not have the resources to save him; Jamie asks Roger to complete an important task in the event of his death.

Wanneer Jamie wordt gebeten door een giftige slang, vreest Claire dat ze misschien niet de middelen heeft om hem te redden. Jamie vraagt Roger om een belangrijke taak te vervullen in geval van overlijden.
Titel 510:
Auteur:
Megan Ferrell Burke
Regisseur:
Annie Griffin
Duur:
57 min
Uitzenddatum:
26 april 2020

Jamie and Roger implement their plan to eliminate the threat looming over them, but it goes awry; Brianna is forced to confront her greatest fear and fight for her and her son’s life.

Jamie en Roger voeren hun plan uit om de dreiging die op hen afkomt te elimineren, maar het loopt mis. Brianna wordt gedwongen haar grootste angst onder ogen te zien en te vechten voor het leven van haar en haar zoon.


Titel 511:
Auteur:
Diana Gabaldon
Regisseur:
Jamie Payne
Duur:
60 min
Uitzenddatum:
3 mei 2020

A revelation about Jemmy forces Roger and Brianna to choose between staying in the eighteenth century and returning to the safety of the future. Jamie finds that unrest in the backcountry has given rise to a new power –an organization led by the unpredictable Brown brothers. Claire finds that her attempts to make this time safer for her family have dire, unintended consequences.

Een onthulling over Jemmy dwingt Roger en Brianna om te kiezen tussen hun verblijf in de 18e-eeuw en de terugkeer naar de veiligheid van de toekomst. Jamie ontdekt een nieuwe kracht die ontstaan is uit de onrust in het achterland, een organisatie die wordt geleid door de onvoorspelbare gebroeders Brown. Claire ziet in dat haar pogingen om deze tijd veiliger te maken voor haar gezin onbedoelde gevolgen hebben.


Titel 512:
Never My Love
Auteur:
Matthew B. Roberts & Toni Graphia
Regisseur:
Jamie Payne
Duur:
49 min
Uitzenddatum:
10 mei 2020

Claire struggles to survive brutal treatment from her captors, as Jamie gathers a group of loyal men to help him rescue his wife. Roger and Brianna’s journey takes a surprising turn.

Claire worstelt om de meedogenloze behandeling van haar ontvoerders te overleven, terwijl Jamie een groep loyale mannen verzamelt om hem te helpen zijn vrouw te redden. De reis van Roger en Brianna neemt een verrassende wending.


Bron foto’s: FarFarAway
Reacties

9
9
  


Daniël Hoogbruin
Datum: 2020-05-25 16:23:44
Elk seizoen kent zijn eigen bekoring en dat komt door de snelheid en traagheid waarin zich het seizoen afspeelt. We willen allemaal het mooiste en beste opdat we continue op het puntje van onze stoel of bank zitten. Ik vind het juist gaaf dat de serie ook tijd neemt om de geschiedenis van Jamie, Claire (Sassenach) en verwanten een bewust en zo realistisch leven te geven die wij mensen graag zelf ook zouden verlangen, met alle ups and downs. Het geeft de algehele serie Outlander een grote diepgang waarin voor de breedte geen verlies van gebeurtenissen plaats vindt.

Marc
Datum: 2020-05-12 09:53:25
Ja dit seizoen is niet zo goed als alle vorige. Maar ja je blijft toch kijken.

Mark
Datum: 2020-05-11 22:19:59
Zo goed als ik de vorige seizoenen vond, zo saai is dit seizoen. Er komt maar geen vaart en actie in...

Ans
Datum: 2020-05-04 22:35:16
Echt een fantastische serie!

Francisca
Datum: 2020-05-04 22:10:20
Geweldige serie. Hopen dat er snel een nieuwe seizoen komt. Verslaafd

Sandy
Datum: 2020-04-30 10:47:12
Wat een geweldige serie! Dit is nu een serie die zou moeten doorlopen.... beter dan de hedendaagse al jarenlang lopende soapserie. Ik kan echt niet wachten op het volgende seizoen.

Saskia
Datum: 2020-04-07 13:23:39
Wat een onzin. Juist in deze tijd moet je zo'n break niet doen.

Simone
Datum: 2020-04-07 13:20:25
Na aflevering 7 was een korte pauze halverwege het seizoen om de anticipatie onder het publiek te vergroten en de emoties te kunnen verwerken. Eigenlijk wordt elk seizoen zo'n mid-season break gehanteerd. Maandag is er gelukkig weer een nieuwe aflevering.

Sandy
Datum: 2020-04-06 20:43:08
Hallo,
Hebben jullie enig idee waarvoor aflevering 8 pas 12 april wordt uitgezonden?
Groetjes Sandy